Tietosuoja

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Bobbi.fi asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin rekisteröitymisen ja tilaamisen yhteydessä. Rekisteriselosteessa kerrotaan, mitä tietoja asiakkaasta kerätään ja mihin näitä tietoja käytetään.

1. Rekisterinpitäjä

Bobbi.fi (PPT Company Oy)
Uuden-Hirveläntie 488
31400 Somero
asiakaspalvelu@bobbi.fi
www.bobbi.fi

2. Yhteystiedot tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä

050 5050 870
asiakaspalvelu@bobbi.fi

3. Rekisterin nimi

Bobbi asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Bobbi.fi käsittelee henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen ja hallinnointiin, asiakaspalautteiden käsittelyyn ja vastaamiseen. Bobbi voi hyödyntää käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja kohdennetun mainonnan esittämiseksi. Mobiilipalvelun käyttäjä voi peruuttaa sijaintitietojen hyödyntämisen laitteen asetuksista.

Henkilötietoja voidaan käyttää Bobbi -verkkokaupan asiakasviestintään ja markkinointitarkoituksiin. Asiakasviestintää ja asiakkaalle tarjottavia palveluita voidaan segmentoida, rekisteröityä asiakasta voidaan profiloida tätä varten. Profilointia voidaan tehdä perustuen asiakkaan ostohistoriaan tai kiinnostuksenkohteisiin, jotka voivat olla asiakkaan ilmoittamia tai verkkopalvelun käyttäytymiseen perustuvia.

5. Käsittelyn oikeusperuste

Bobbin oikeus käsitellä asiakkaan henkilötietoja perustuu asiakassuhteen synnyttämään oikeutettuun etuun. Bobbi voi käsitellä henkilötietoja myös suostumuksen perusteella.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

Bobbi voi kerätä ja käsitellä asiakkaista seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • postiosoite
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • syntymävuosi
 • henkilötunnus (suostumuksen perusteella)
 • suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Bobbi.fi -verkkokaupan asiakkaista voidaan käsitellä lisäksi seuraavia tietoja

 • tiedot rekisteröitymistä ja rekisteröitymisen päättymistä
 • rekisteröityneenä tehdyt ostotiedot
 • toimitustapaa ja maksutapaa koskevat tiedot
 • maksamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • asiakasviestintään liittyvät tiedot, kuten palauttee ja reklamaatiot
 • tieto siitä, onko asiakas kasvattaja ja tähän liittyvät tiedot
 • evästeiden avulla saatavat bobbi.fi -käyttäjiä koskevat tiedot
 • tiedot asiakkaan luomasta sisällöstä tai muusta toiminnasta verkkopalvelussa, kuten omien tietojen päivittäminen tai tuotearvostelut

7. Henkilötietojen kerääminen

Bobbi kerää henkilötiedot pääasiassa asiakkaalta itseltään esimerkiksi asiakkaan rekisteröityessä. Tietoja voidaan kerätä myös rekisterinpitäjän sähköisissä palveluissa evästeiden avulla.

8. Evästeet

Eväste (Cookie) on pieni tekstiteidosto, joka tallentuu selaimen kautta käyttäjän laitteelle. Eväste sisältää yksilöllisen, mutta nimettömän tunnisteen. Bobbi -verkkokauppa pystyy keräämään evästeiden avulla tietoa palvelun käytöstä ja näiden avulla parantamaan käyttäjäkokemusta.

Käyttäjä voi hallinoida evästeitä ja estää evästeiden toiminnan selainasetuksista. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen palvelussa käytettävien evästeiden käyttö, jos käyttäjä ei ole selainasetuksiaa muuttamalla estänyt evästeitä. 

9. Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, tai siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu valituille palveluntarjoajille kuten tilausten toimituksia ja laskutusta hoitaville yrityksille tai suoramarkkinointia toteuttaville yrityksille.

Henkilötietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Jos siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle on henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatetaan siirrossa tietosuojalainsäädännön vaatimuksia ja käytetään komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai rekisterinpitäjän lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi. Yli 12 kuukautta käyttämättä olevat asiakkuudet poistetaan automaattisesti.

11. Käsittelyn turvallisuus

Henkilötiedot on talletettu rekisterinpitäjän sähköiseen järjestelmään, jonne on pääsy ainoastaan niillä tietyillä, ennalta määritellyillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla tai sen lukuun toimivilla henkilöillä, joille pääsy järjestelmään on työtehtävien tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeen. Järjestelmä on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

Bobbi pyrkii käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin, kuten palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla, suojaamaan käsiteltävät henkilötiedot asiattomalta pääsyltä tietoihin ja muulta laittomalta käsittelyltä.

12. Asiakkaan oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Asiakkaalla on lisäksi oikeus saada jäljennös häntä koskevista henkilötiedoista sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Asiakkaalla on oikeus pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Asiakkaalla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. Rekisteröitynyt asiakas voi myös korjata itse tietojaan kirjautumalla tietoihinsa rekisterinpitäjän verkkopalvelussa.

Oikeus tietojen poistamiseen

Asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, jos käsittely on perustunut suostumukseen
 • rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin
 • rekisterinpitäjä on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti
 • henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi
 • rekisteröityä koskevat tiedot on kerätty rekisteröidyn ollessa alaikäinen

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

Asiakkaalla on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan Asiakkaan suostumuksella tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi jos:

 • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi
 • rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lainvastaisesti, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi 
 • rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella ja odottaa sen toteamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut edut Asiakkaan vastustamisen perusteet

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jos rekisteröity on itse toimittanut henkilötietonsa rekisterinpitäjälle, rekisteröidyllä on oikeus saada kyseiset henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos:

 • käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
 • käsittely perustuu joko Asiakkaan suostumukseen tai Asiakkaan henkilötietojen käsittely on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi taikka sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi Asiakkaan pyynnöstä

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen rajoittuu menettelyyn, joka ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin tai vapauksiin.

Oikeus peruuttaa suostumus

Siltä osin kuin käsittely perustuu Asiakkaan antamaan suostumukseen, Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeuksien käyttäminen

Oikeuksien käyttöä koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti, ja sen tulee olla allekirjoitettu. Vaihtoehtoisesti pyynnön voi tehdä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tarvittaessa rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröidyltä lisätietoja henkilöllisyyden vahvistamiseksi.

Jos Asiakkaan pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia ja kohtuuttomia (esim. edellisestä pyynnöstä saada pääsy tietoihin on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi), rekisterinpitäjällä on oikeus periä kohtuullinen korvauspyynnön toteuttamisesta.

 

12. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ja muuten

Asiakkaalla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Suoramarkkinointi- ja suoramarkkinointitarkoituksessa suoritettu henkilötietojen käsittely sekä käsittely markkina- ja mielipidetutkimuksia varten lopetetaan vastustamisoikeuden käyttämisen jälkeen.

Asiakkaalla on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä.

Suoramarkkinointikiellon voi tehdä asioidessaan verkkokaupassa, rekisteröityessään verkkokaupan asiakkaaksi, uutiskirjeessä tarjottavan kieltolinkin avulla tai ottamalla muutoin yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröitynyt asiakas voi tehdä kiellon kirjautumalla omiin asiakastietoihinsa rekisterinpitäjän verkkopalvelussa.

Mikäli Asiakas haluaa vastustaa tietojen käsittelyä myös muutoin kuin suoramarkkinointiin, tulee pyyntö esittää edellä 10-kohdassa kuvatun mukaisesti. 

 

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa Asiakkaan vakituinen asuinpaikka tai työpaikka on taikka missä väitetty rikkominen on tapahtunut, jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu Asiakkaan tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia. Suomessa valvontaviranomaisena toimii Tietosuojavaltuutetun toimisto. 

Yhteydenottolomake

Ota yhteyttä asiakaspalveluun alla olevalla lomakkeella. Saat vastauksen sähköpostiisi kahden arkipäivän sisällä.

  OHJEET & EHDOT

  Tältä sivulta löydät ehdot ja vastaukset yleisimpiin kysymyksiin.

  Voit myös ottaa yhteyttä asiakaspalveluun

  asiakaspalvelu@bobbi.fi

  Suosituimmat tuotteet